Aktivnosti

/2018

Obavještenje o procesu selekcije za Program grantova za zaštićena područja (Projekat PA4NP)
16/03/2018

Ovim putem obavještvamo zainteresovane strane da će informacije o odobrenim projektnim prijavama biti  objavljene na internet stranici www.parksdinarides.org najkasnije do 02. aprila 2018. godine.

Izborna komisija može da odbije aplikaciju u sljedećim slučajevima:  

− ako je aplikacija primljena nakon isteka roka za podnošenje prijava;  − ako je dokumentacija nepotpuna;

− ako Vodeći aplikant ili jedan ili više njegovih partnera ne ispunjavaju uslove za učešće na javnom pozivu;

− ako projektne aktivnosti i/ili troškovi nisu prihvatljivi (npr. predložene aktivnosti i/ili troškovi nisu prihvatljivi, projekat po predviđenom trajanju prelazi maksimalni dozvoljeni vremenski period, traženi iznos sredstava je veći od maksimalnog ili manji od minimalnog iznosa koji je definisan javnim pozivom za dostavljanje prijedloga, itd.);

 − ako je prijedlog projekta dobio manje od 70 bodova.  

Izbor dodijeljenih grantova se vrši od najviše rangiranog do najniže rangiranog projekta, dok se ne iscrpe raspoloživa sredstva. 

Odluke Komisije su konačne.