Specijalni rezervat prirode
Bagremara

osnovne informacije
natrag
površina

površina

3 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

2007

više

Lokacija

SRP “Bagremara“ se nalazi na području opštine Bačka Palanka. Ukupna površina iznosi 117,58 ha, a zaštitna zona koja je sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra obuhvata površinu od 271,16 ha.

Istorijat

Specijalni rezervat prirode “Bagremara“ stavljen je pod zaštitu Uredbom Vlade Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije, br.12/07) kao zaštićeno prirodno dobro I kategorije zaštite od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.

Priroda

Skoro 100% površine prekriveno je šumom i "Bagremara" danas predstavlja kulturu bagrema sa vrlo malo crnog oraha i hrasta lužnjaka. U njoj su očuvane tipične i specifične vrijednosti izvornih autohtonih nizijskih mješovitih hrastovih šuma sa jedinim nalazom biljne vrste kukurjaka u Srbiji. Pored bogate flore na ovom području se očuvao veći broj vrsta autohtone faune karakteristične za nizijske hrastove šume, naročito ornitofaune i antomofaune, uz prisustvo rijetkih vrsta insekata
Na području SRP “Bagremara“ utvrđen je dvostepeni režim zaštite. Pod režimom I stepena, koji obuhvata površinu od 34,8 ha, zabranjeno je korišćenje prirodnih resursa i sprovođenje aktivnosti, osim naučno-istraživačkih radova i kontrolisane edukacije. U režimu II stepena zaštite, površine 82,78 ha, postoje ograničenja u korišćenju prirodnih resursa koja su definisana Uredbom o zaštiti. Na čitavom području Rezervata obezbjeđuje se: očuvanje šumskog ekosistema radi opstanka kukurjaka, mjere u cilju održavanja stabilnosti i zdravstvenog stanja sastojine, revitalizacija prirodnih autohtonih šumskih sastojina, očuvanje i unapređenje stanja populacija ugroženih vrsta flore i faune, uspostavljanje monitoringa, povezivanje mikrolokacija kukurjaka u jedinstvenu mrežu, suzbijanje agresivnih vrsta drvenastih biljaka i dr.

Znamenitosti

SRP “Bagremara“ je jedino stanište biljne vrste Kukurjak (Eranthis hiemalis ( L.) Salisb) na teritoriji Srbije. Ova višegodišnja ranoprolećna geofita iz porodice ljutića (Ranunculaceae) je prirodna rijetkost i spada u kategoriju krajnje ugroženih vrsta biljaka u Srbiji.

Turizam

SRP “Bagremara” nudi mnoštvo različitih naučno-rekreativnih sadržaja:
Edukativna staza u dužini od 2000m, postavljeni su putokazi za pravac kretanja i duž staze mobilijar i info table sa fotografijama i tekstom o zaštićenom dobru.
Eko nadstrešnice za prijem manjeg broja posjetilaca u funkciji prezentacije prirodnih vrijednosti zaštićenog prirodnog dobra. Nalazi se na području zaštitne zone SRP “Bagremara“, u šumi četinara, naspram restorana i teniskih terena Sintelona. Pogodna je za prijem 20-tak osoba. Od nje bi se dalje kretalo u obilazak Rezervata, pročišćenom edukativnom stazom uz koju su postavljene info table, klupe, stolovi, sve uz prisustvo vodiča (čuvara) ZPD.
Vrijeme posjeta mora biti bi bilo usklađeno sa Uslovima Zavoda za zaštitu prirode (period godine, broj posetilaca, način ponašanja i sl.) a sve u cilju očuvanja populacije Kukurjaka.

Povezanost 

SRP “Bagremara” nalazi se na teritoriji opštine Bačka Palanka, i udaljena je samo 4 km od grada. Od Novog Sada udaljena je 45 km, a od glavnog grada Srbije, Beograda 130 km.

Kontakt
Javno preduzeće „VOJVODINAŠUME“
Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin, Srbija
Tel: +38162 800 5257, +381 21 754 124)
Email: simvaliks@sbb.rs 
Web: http://www.vojvodinasume.rs/zastita-zivotne-sredine/bagremara/