Vijesti

/2022

Projektom Selektuj otpad za zdravu i održivu životnu sredinu Parkovi Dinarida obezbijedili infrastrukturu za primarnu selekciju otpada
30/06/2022

Glavni cilj projekta  "Selektuj otpad za zdravu i održivu životnu sredinu" je podrška realizaciji aktivnosti proisteklih iz Državnog i Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom koji predviđaju uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada na principu dvije kante – suva i mokra komponenta. 

Pored brojnih sprovedenih aktivnosti u prethodnih šest ipo mjeseci, usmjerenih prije svega na edukaciju građana i pojedinačnih ciljnih grupa kao što su djeca  školskog uzrasta o sticanju  dobrih navika u postupanju sa otpadom  i procesom primarne selekcije, kroz ovaj projekat obezbijeđena je i postavljena infrastruktura za selekciju otpada. 

Projekat se realizuje u saradnji sa opštinama Kolašin i Gusinje sa fokusom na zaštićena područja koja gravitiraju u ovim opštinama - nacionalnim parkovima Prokletije i Biogradska gora. Stim u vezi na teritoriji pomenutih opština i zaštićenih područja obezbijeđena je i postavljena infrastruktura za primarnu selekciju na ukupno 18 lokacija. Dvije od ovih lokacija obuhvatile su i opštinu Plav gdje je osim u navedenim i u ovoj opštini u prethodnom periodu sprovedena edukacija djece školskog uzrasta o primarnoj selekciji pa samim tim omogućeno da praktično sprovedu ovaj postupak. Infrastruktura je vidno označena sa postavljenim naljepnicama/posterima sa informacijama o vrsti otpada koja se u njima odlaže.

Kao važan aspekat zaštite životne sredine i socio ekonomskog razvoja, upravljanje otpadom je od izuzetnog značaja u zaštićenim područjima. Stoga, jedna od važnijih stvari je i preporuka za održivo upravljanje otpadom u zaštićenim područjima na koja je stavljen fokus ovim projektom. U vezi sa tim izrađene su i postavljene informativne table namijenjene edukaciji svih posjetilaca o postupku primarne selekcije koju mogu obaviti unutar parka, njenim benefitima kao i pravilnom postupanju sa otpadom u cilju jačanja ekološke svijesti o ovoj temi sa namjerom smanjenja količine generisanja otpada i očuvanja okoline. 

Sprovedenim aktivnostima i postavljenom infrastrukturom namjera je da se sistem odvajanja i primarne selekcje otpada približi stanovništvu uz obavljanje i održavanje ovog postupka u budućnosti u cilju unapređenja i zaštite životne sredine.

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma kroz Javni konkurs za finansiranje programa  jačanje ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.